Statut - Revizní komise

Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti OS ČUS Znojmo řádně vedeny a vykonává-li OS ČUS Znojmo činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy OS ČUS Znojmo.

Revizní komise má tři členy. Členství v Revizní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výboru ani s výkonem funkce likvidátora.

Funkční období členů Revizní komise je čtyřleté. Volení členové zůstávají ve funkci i po uplynutí této doby (mimo případů vzdání se funkce, či při odvolání) až do konání nejbližší valné hromady, která provede novou volbu Revizní komise.

Revizní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům OS ČUS Znojmo a členským subjektům OS ČUS Znojmo.

Revizní činnost dle bodu 6.6. provádí Revizní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů OS ČUS Znojmo, České unie sportu či členských subjektů OS ČUS Znojmo. V rozsahu působnosti Revizní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů OS ČUS Znojmo, od členských subjektů či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

Do působnosti Revizní komise náleží zejména:

a) kontrola hospodaření vlastních zdrojů OS ČUS Znojmo,
b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak OS ČUS Znojmo, tak členským subjektům v případě, kdy tyto dotace z veřejných rozpočtů byly poskytnuty prostřednictvím OS ČUS Znojmo či prostřednictvím České unie sportu
c) kontrola správnosti statistických údajů poskytovaných členskými subjekty, kontrola plnění ostatních členských povinností členskými subjekty OS ČUS Znojmo.

Zjistí-li Revizní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

Funkce členů Revizní komise jsou platné od 4. prosince 2013 (mandátní období 2013-2017).


Novinky

19.6.2018
3. ročník náborového dne Louka plná dětí za námi
19.3.2018
Anketa Sportovec okresu 2017
2.11.2017
Sportovní třída Gymnázia Dr. Karla Polesného !!!Aktualizováno!!!

21.8.2017
Louka plná dětí II - video uvnitř!!
21.8.2017
Sportovní den seniorů 2017 - video uvnitř!!

archív

Kontakt

Okresní sdružení ČUS Znojmo, z. s.
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
+420 515 224 455/ +420 728 143 021

Oblíbené odkazy