Předseda

  Zdeněk Kolesa, tel.: +420 606 645 388 (statutární zástupce)

Členové

Josef Šoba, tel.:  +420 728 782 579 (místopředseda)

Jiří Kyněra, tel.:   +420 602 721 168 (místopředseda)

  Výbor je výkonným orgánem OS ČUS Znojmo. Výbor tvoří předseda a sudý počet členů výboru.

 Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti OS ČUS Znojmo v období mezi zasedáními valné hromady.

 Členem výboru může být jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a která je bezúhonná. Valná hromada volí předsedu a členy výboru z kandidátů navržených členskými subjekty OS ČUS Znojmo. Podmínky kandidatury na člena výboru, včetně předsedy, upravuje volební řád. Pro předložení návrhů kandidátů stanový výbor závazný termín.

 Počet členů výboru stanovuje volební řád. Členem výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán OS ČUS Znojmo. Funkční období členů výboru je čtyřleté. Volení členové zůstávají ve funkci i po uplynutí této doby (mimo případů vzdání se funkce, či při odvolání) až do konání nejbližší valné hromady, která provede novou volbu výboru. Odstoupí-li ze své funkce nebo zemře některý člen výboru, včetně předsedy, případně mu jinak skončí výkon funkce v průběhu funkčního období, pak valná hromada provede na uvolněné místo na svém nejbližším zasedání dodatečnou volbu. Funkční období dodatečně zvoleného člena výboru, včetně předsedy, končí společně s funkčním obdobím zvoleného výboru.

 Výbor volí ze svého středu místopředsedu. Místopředseda vykonává pravomoci svěřené těmito stanovami předsedovi v případě, kdy z jakéhokoli důvodu předseda nemůže nebo nevykonává svou funkci.

 Výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru, a to podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

 Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů OS ČUS Znojmo.

 Výbor zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
b) organizuje a řídí činnost OS ČUS Znojmo,
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy OS ČUS Znojmo, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
d) schvaluje a upravuje rozpočet výboru a kontrolní komise OS ČUS Znojmo, dle aktuální situace,
e) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
f) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku OS ČUS Znojmo,
g) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
h) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

 Výbor rozhoduje na základě svěřených úkolů o kompetenci podle těchto stanov a podle rozhodnutí valné hromady o složení a rozsahu sekretariátu OS ČUS Znojmo. 

Výbor jmenuje sekretáře a dále vymezuje organizačním řádem, případně dalšími vnitřními předpisy strukturu, kompetence a obsah řízení sekretariátu OS ČUS Znojmo. Výbor poskytuje v rámci svého sekretariátu odpovídající administrativní a odborné zázemí pro činnost Kontrolní komise OS ČUS Znojmo.

 Funkce členů Výboru jsou platné od 13. prosince 2013 (mandátní období 2013-2017).


Novinky

19.6.2018
3. ročník náborového dne Louka plná dětí za námi
19.3.2018
Anketa Sportovec okresu 2017
2.11.2017
Sportovní třída Gymnázia Dr. Karla Polesného !!!Aktualizováno!!!

21.8.2017
Louka plná dětí II - video uvnitř!!
21.8.2017
Sportovní den seniorů 2017 - video uvnitř!!

archív

Kontakt

Okresní sdružení ČUS Znojmo, z. s.
Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
+420 515 224 455/ +420 728 143 021

Oblíbené odkazy